Geodeta – pomiary specjalne

Depilacja laserowa – nowoczesny sposób na pozbycie się zbędnego owłosienia
2 września, 2020
Klinika stomatologiczna Toruń
2 września, 2020

Geodeta – pomiary specjalne

PRECYZYJNE POMIARY SUWNIC

Badamy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej, a do tego przygotowujemy takie wykresy:

odchyłek dla szyny lewej i prawej od średniej osi,
strzałek krzywizny dla szyny lewej i prawej,
odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
przekrojów podłużnych szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny lewej i prawej
różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient odbiera pełny operat pomiarowy wraz z wyliczeniami i wykresami na na bazie czego może dokonać oceny jakości jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na prawidłowym nastawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Zadanie to obejmuje we początkowym etapie ocenę geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na podstawie zdobytych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o ustalone wartości.

Po wprowadzeniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega ponownemu pomiarowi celem przedstawienia faktycznej poprawionej geometrii toru jezdnego.

POMIARY LINII NAPIĘCIOWYCH

Przeprowadzamy pomiary dotyczących montażu słupów i przewodów napięciowych. Należą do nich między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość słupów oraz punktów zawieszenia kabli, przekroje linii łącznie z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia i wilgotności. Jest to o tyle ważne ze względu na rozszerzalność temperaturową, z powodu której linie wydłużają się w lecie, a skracają zimą. Dzięki tym pomiarom można wyeliminować niebezpieczeństwo przybliżania przewodów do zabudowań i dróg.

W tym zakresie zapewniamy:

wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
nadzór geodezyjny nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
nadzór geodezyjny nad montażem przewodów powiązany z gwarancją wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie wsparte na obliczeniu fmax dla linii łańcuchowej lub paraboli).

Zajmujemy się również sporządzaniem profili powierzchni terenu, uzyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i ocenianiem wysokości trwałych elementów zagospodarowania istniejących na projektowanej trasie (są to np.: budynki, drzewa, inne linie napięciowe itp.).

POMIARY MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Wykonujemy pomiary okresowe przemieszczeń dla masywnych budowli, takich jak: kominy, wieże i silosy, które polegają na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań fundamentów lub podstawy budowli, których celem jest określenie zakresu przechyłu budowli.
pionowości celem określenia nasilenia wygięć budowli (to jest: odkształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wytyczenie kształtu osi komina przeprowadzamy przy użyciu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca poza obliczeniami otrzymuje, graficzne przedstawienie faktycznego kształtu komina, wieży czy silosu w formie precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: XY, ZX, ZY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w tych samych płaszczyznach.

Zajmujemy się również okresowymi pomiarami przemieszczeń dla chłodni kominowych polegających na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych przemieszczeń pionowych wieńca górnego.

POMIARY PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonujemy badania przemieszczeń, osiadań i obrotów fundamentów stosując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary osiadań i przemieszczeń są przeprowadzane, aby sprawdzić, czy obiekty budowlane spełniają warunki bezpieczeństwa i czy są zgodne z normami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Pomiary te są realizowane w trakcie budowy, ale również z czasem eksploatacji budynku. Wymagają w głównej mierze wysokiej dokładności, dlatego że jest to niezbędny element, konieczny do sporządzania zabezpieczeń, chroniących przed możliwym zniszczeniem.

Przy określaniu osiadań i przemieszczeń stosujemy metody i instrumenty, które pozwalają na zachowanie najwyższych dokładności np. celowniki oraz precyzyjne pryzmaty umiejscawiane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Wykonujemy również geodezyjne pomiary umożliwiające precyzyjną kontrolę, wskazującą poprawność wykonania lub stopień odchyłek, budowlanych i konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych dla konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Zastosowywanie prefabrykatów w budownictwie jest wciąż jednym z częstszych rozwiązań, dzięki którym wznoszone konstrukcje budowlane, odpowiadają na wysokie wymogi jakościowe oraz charakteryzują się trwałością i większym bezpieczeństwem. Ze względu na to tak istotne jest, aby przeprowadzane pomiary geodezyjne były dokładne i eliminowały ryzyko błędu.

Celem wykonywania tych pomiarów geodezyjnych jest ocenienie rzeczywistych parametrów geometrycznych, wykonanego elementu prefabrykowanego wraz z podaniem odchyłek od wartości zawartych w projekcie. Klient otrzymuje od nas dokładne wartości poprawek wraz z analizą geometryczną prezentowaną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Wykonujemy pomiary geodezyjne, niezbędne w procesie budowlanym w części projektowej, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy sporządzeniu dokładnej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Opracowujemy je wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną, konieczną do wykonania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu przeprowadzane przez nas pomiary cechują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy zawiera w sobie wiele czynności w ramach budownictwa ogólnego i przemysłowego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne odnoszą się do takich działań jak: wytyczenie budowli w terenie, kontrola prawidłowego wykonania prac w trakcie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W zakresie naszej działalności zapewniamy kompleksową obsługę budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg i obiektów inżynierskich tj. mosty, wiadukty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdą Państwo również opracowania przestrzenne tzw. Modele numeryczne XYZ.

Numeryczny Model Terenu to zbiór punktów, odwzorowujących rzędne wysokościowe terenu. Tworzy się je poprzez łączenie najbliższych sobie punktów wysokościowych, które tworzą siatkę kwadratów lub trójkątów, w zależności od ich typu. Odpowiednie algorytmy numeryczne pozwalają na interpolację wysokości pomiędzy punktami węzłowymi modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów i tych podmiotów, którym zależy na analizie przestrzennej mierzonego terenu. W wyniku właściwych procedur wykorzystywanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że sporządzany model pokrywa się z rzeczywistością.

Dodatkowo na podstawie sporządzonego modelu 3D możemy dokonać analizy pomierzonego terenu np.

przygotować przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać rozliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych i/lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Zajmujemy się mierniczą obsługą dla odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.

Umiemy sprostać nawet największym wyzwaniom w tym zakresie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie obsługi geodezyjnej Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej działalności nawiązujemy długofalową współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy zarządzanie wszelkich prac mierniczych związanych z ruchem zakładu górniczego wraz z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed władzami nadzoru górniczego w razie kontrolnych czynności urzędowych.

Sporządzamy niezbędną dokumentację mierniczą, wymaganą przez przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i modernizujemy ją w prawnie ustalonych odstępstwach czasowych, w trosce o bezpieczeństwo i spokój klienta.

Przejmujemy również zarządzanie spraw geodezyjnych związanych z rozbudową oraz budową zakładu górniczego, które muszą być zgłoszone do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie właściwe uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Wykonujemy pomiary geodezyjne polegające na przygotowaniu Numerycznego Modelu Terenu dna zbiorników wodnych oraz cieków, z zastosowaniem sonaru.

Pomiary geodezyjne łączymy z technologią dokładnych pomiarów tachimetrami robotycznymi lub pomiarów satelitarnych, dzięki czemu Klient pozyskuje całkowity obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą dokładnością.

Na podstawie zgromadzonych informacji wykonujemy opracowania graficzne w formie modeli 3D, które w sposób szczegółowy odwzorowują dane. Na specjalne życzenie Klienta podejmujemy się również ich analizy oraz opracowujemy uzupełniające wizualizacje i obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

Tym zakładom górniczym, które prowadzą eksploatację spod lustra wody zapewniamy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.